Περιεχόμενο της ηλεκτρονικής προσφοράς
Η zeitlos design + vertriebs GmbH διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνη για την επικαιρότητα ή την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά της zeitlos design + vertriebs GmbH, που αφορούν σε υλικές ή ηθικές ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή από τη χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται καταρχήν, εφόσον δεν συντρέχουν ενδείξεις πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της zeitlos design + vertriebs GmbH.

Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και είναι μη δεσμευτικές. Η zeitlos design + vertriebs GmbH διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα.