Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos vertrieb & design GmbH
(εφεξής αναφερόμενο ως διαχρονικό ηλεκτρονικό κατάστημα)

1. Γενικά
Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει το Onlineshop zeitlos στον πελάτη παρέχονται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Αποκλίνουσες ρυθμίσεις ισχύουν μόνο εφόσον έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Onlineshop zeitlos και του πελάτη.

2. Σύναψη σύμβασης
a) Οι προσφορές του διαχρονικού ηλεκτρονικού καταστήματος στο Διαδίκτυο αποτελούν μη δεσμευτική πρόσκληση προς τον πελάτη να παραγγείλει προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
b) Ο πελάτης προβαίνει σε δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς όταν παραγγέλνει αγαθά μέσω του Διαδικτύου.
c) Το ηλεκτρονικό κατάστημα zeitlos δικαιούται να αποδεχθεί την προσφορά αυτή εντός 2 ημερολογιακών ημερών με την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 2 ημερών, η προσφορά θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

3. Χρόνοι παράδοσης
Όλα τα είδη θα παραδίδονται αμέσως, εφόσον είναι διαθέσιμα από το απόθεμα και μόνο όσο διαρκούν τα αποθέματα.
Η παράδοση γίνεται μόνο εντός της Γερμανίας. Ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει με την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι μη δεσμευτική, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συμφωνία για το αντίθετο.
Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, εφόσον έχουμε τη διεύθυνσή σας.
Ορισμένα είδη έχουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.
Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παράδοση, π.χ. λόγω ανωτέρας βίας, κυκλοφοριακών διαταραχών και εντολών από ανώτερες αρχές, καθώς και άλλων γεγονότων για τα οποία δεν ευθύνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα zeitlos, καμία αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να εγερθεί κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos.

4. Κόστος συσκευασίας και αποστολής
Για την παράδοση εντός της Γερμανίας και τα έξοδα συσκευασίας, το ηλεκτρονικό κατάστημα timelzeitlosess χρεώνει ένα κατ’ αποκοπή ποσό ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό και το βάρος των προϊόντων.
Για παραγγελίες με αξία παραγγελίας άνω των EUR, παραδίδουμε χωρίς έξοδα αποστολής εντός της Γερμανίας (εξαιρούνται από αυτό). Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν παραδόσεις εξπρές. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν.

5. Τιμές και πληρωμή
1. Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ που σήμερα ανέρχεται σε 19 %.
2. Οι τελικές τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.
3. Λόγω της συνεχούς ενημέρωσης των διαδικτυακών σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos , οι πληροφορίες που παρέχονται σε προγενέστερη χρονική στιγμή σχετικά με την τιμή και την κατάσταση των εμπορευμάτων χάνουν την εγκυρότητά τους.
4. Η τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της προσφοράς του πελάτη είναι καθοριστική για την τιμολόγηση.
5. Η πληρωμή των εμπορευμάτων γίνεται προκαταβολικά. Οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο εφόσον έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos και του πελάτη.
6. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών.
7. Εάν ο πελάτης δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του για πληρωμή μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο 6, το Διαδικτυακό Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη με πρόσθετα τέλη υπενθύμισης και επεξεργασίας που προκύπτουν από αυτό.
8. Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, το ηλεκτρονικό κατάστημα zeitlos δικαιούται να απαιτήσει τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο. Το δικαίωμα του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos να προβάλει ενδεχομένως περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης δεν θίγεται από αυτό.

6. Διατήρηση του τίτλου
Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos μέχρι την πλήρη εξόφληση (παρακράτηση κυριότητας σύμφωνα με το άρθρο 449 BGB). Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας, δεν επιτρέπεται η ενεχυρίαση, η μεταβίβαση με ασφάλεια, η επεξεργασία ή η μετατροπή των εμπορευμάτων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos.

7. Εγγύηση
1. Οι αξιώσεις του πελάτη κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos που απορρέουν από ελάττωμα των αγαθών διέπονται από τις νόμιμες διατάξεις.
2. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιθεωρήσει τα προϊόντα για τυχόν ελαττώματα κατά την παραλαβή τους και να ενημερώσει αμέσως το ηλεκτρονικό κατάστημα εάν διαπιστώσει τέτοια ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει σε μεταγενέστερο χρόνο ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, υποχρεούται να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα διαχρονικά αμέσως μετά την ανακάλυψή τους. Εάν ο πελάτης δεν αναφέρει κάποιο ελάττωμα, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.
3. Τα ελαττώματα των αγαθών δεν περιλαμβάνουν ζημιές που προκλήθηκαν από τον πελάτη λόγω ακατάλληλου ή μη συμβατικού χειρισμού. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή των αγαθών είναι καθοριστικές για τον ακατάλληλο και μη συμβατικό χειρισμό.

8. Περιορισμός της ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα zeitlos ευθύνεται μόνο για ζημίες που βασίζονται σε πράξεις βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης ή σε υπαίτια παραβίαση ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης και προκλήθηκαν από το ίδιο ή από έναν από τους βοηθούς του. Κάθε άλλη αξίωση αποζημίωσης αποκλείεται. Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων δεν θίγονται.
Επιπλέον, το ηλεκτρονικό κατάστημα zeitlos δεν ευθύνεται για την απεριόριστη διαθεσιμότητα του ίδιου του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη ρευστή και χωρίς σφάλματα επικοινωνία δεδομένων μέσω του Διαδικτύου που απαιτείται γι’ αυτό.

9. Προστασία δεδομένων
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται από τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν από το ηλεκτρονικό κατάστημα zeitlos αποκλειστικά για την επεξεργασία των παραγγελιών. Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε τρίτους (π.χ. υπηρεσίες αποστολής) μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των παραγγελιών. Τα δεδομένα των παραγγελιών διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή μορφή, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διάρκεια αυτών των διαβιβάσεων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. λόγω τεχνικών σφαλμάτων εκ μέρους του παρόχου) ή για τυχόν εγκληματική πρόσβαση τρίτων σε αρχεία στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο. Τα δεδομένα σύνδεσης πελατών που διαβιβάζονται στον πελάτη κατόπιν αιτήματος του πελάτη πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον πελάτη ως αυστηρά εμπιστευτικά, καθώς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη χρήση και την εφαρμογή αυτών των δεδομένων.

10. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα λογότυπα, οι εικόνες και τα γραφικά τρίτων είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων. Όλες οι φωτογραφίες, τα λογότυπα, τα κείμενα, οι εκθέσεις, τα σενάρια και οι ρουτίνες προγραμματισμού που εμφανίζονται σε αυτές τις σελίδες, τα οποία είναι δικές μας εξελίξεις ή έχουν εκπονηθεί από εμάς, δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

11. Σύνδεσμοι στις σελίδες μας
Με την απόφαση της 12ης Μαΐου 1998 – 312 O 85/98 – “Ευθύνη για συνδέσμους”, το περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου έκρινε ότι η συμπερίληψη συνδέσμων οδηγεί επίσης σε συνυπευθυνότητα για το υλικό που προσφέρεται μέσω αυτών των συνδέσμων. Σύμφωνα με το περιφερειακό δικαστήριο, αυτό μπορεί να αποφευχθεί μόνο με τη ρητή αποστασιοποίηση από το περιεχόμενο αυτό. Ως εκ τούτου, αποστασιοποιούμαστε ρητά από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων σε αυτήν την αρχική σελίδα. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας.

12. Τόπος δικαιοδοσίας
1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos.
2. Το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλες τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα νομική σχέση. Η εφαρμογή του δικαίου των Ηνωμένων Εθνών περί πωλήσεων αποκλείεται.

13. Εγκυρότητα του GTC
Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας αποδέχεστε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος zeitlos. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, για οποιονδήποτε λόγο, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων παραμένει ανεπηρέαστη. Οι προφορικές συμφωνίες απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση.