Internetinės parduotuvės „zeitlos vertrieb & design GmbH” bendrosios sąlygos
(toliau – internetinė parduotuvė zeitlos)

1. Bendra
Visos internetinės parduotuvės „zeitlos” klientui teikiamos paslaugos teikiamos tik pagal šias bendrąsias sąlygas. Nukrypstantys nuostatai galioja tik tuo atveju, jei „Onlineshop zeitlos” ir klientas dėl jų susitarė raštu.

2. Sutarties sudarymas
a) Internetinės parduotuvės nesenstantys pasiūlymai internete yra neįpareigojantis kvietimas klientui užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje.
b) Užsakydamas prekes internetu klientas pateikia privalomą pasiūlymą sudaryti pirkimo sutartį.
c) Internetinė parduotuvė „zeitlos” turi teisę priimti šį pasiūlymą per 2 kalendorines dienas, išsiųsdama užsakymo patvirtinimą. Užsakymo patvirtinimas siunčiamas el. paštu. Jei 2 dienų laikotarpis baigiasi negavus atsakymo, laikoma, kad pasiūlymas atmestas.

3. Pristatymo laikas
Visos prekės bus pristatytos nedelsiant, jei jų yra sandėlyje, ir tik tol, kol bus atsargų.
Pristatymas vykdomas tik Vokietijoje. Pristatymo terminas paprastai yra 5 darbo dienos ir prasideda nuo užsakymo patvirtinimo išsiuntimo. Pristatymo termino nurodymas nėra privalomas, nebent raštu būtų susitarta kitaip.
Jei prekės negalima įsigyti per trumpą laiką, el. paštu informuosime apie numatomą pristatymo laiką, jei turėsime jūsų adresą.
Kai kurių prekių pristatymo laikas ilgesnis.
Jei pristatymas vėluoja, pavyzdžiui, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, eismo sutrikimų ir aukštesnių institucijų nurodymų, taip pat kitų įvykių, už kuriuos internetinė parduotuvė „zeitlos” nėra atsakinga, internetinei parduotuvei „zeitlos” negali būti reiškiamos jokios pretenzijos dėl žalos atlyginimo.

4. Pakavimo ir siuntimo išlaidos
Už pristatymą Vokietijoje ir pakavimo išlaidas internetinė parduotuvė, nepriklausomai nuo prekių skaičiaus ir svorio, taiko proporcingą fiksuotą EUR tarifą.
Užsakymus, kurių vertė didesnė nei EUR, pristatome nemokamai, o siuntimo išlaidos Vokietijoje (išskyrus šį atvejį) netaikomos. Kliento pageidavimu taip pat gali būti vykdomas skubus pristatymas. Klientas padengia patirtas papildomas išlaidas.

5. Kainos ir mokėjimas
1. Visos nurodytos kainos yra galutinės kainos, į kurias įskaičiuotas teisės aktais nustatytas 19 % PVM.
2. Į galutines kainas neįskaičiuotos pakavimo ir siuntimo išlaidos.
3. Dėl nuolatinio internetinės parduotuvės puslapių atnaujinimo, anksčiau pateikta informacija apie prekių kainą ir būklę netenka galios.
4. Išrašant sąskaitą faktūrą lemiamą reikšmę turi kliento pasiūlymo pateikimo metu nurodyta kaina.
5. Mokėjimas už prekes atliekamas į sąskaitą. Išimtys galioja tik tuo atveju, jei dėl jų raštu susitarė amžina internetinė parduotuvė ir klientas.
6. Klientas privalo apmokėti sąskaitos faktūros sumą per 14 dienų nuo prekių gavimo.
7. Jei klientas neįvykdo savo mokėjimo prievolės pasibaigus 6 punkte nurodytam terminui, internetinė parduotuvė pasilieka teisę iš kliento imti papildomus priminimo ir tvarkymo mokesčius.
8. Jei klientas vėluoja sumokėti, internetinė parduotuvė „zeitlos” turi teisę reikalauti sumokėti teisės aktuose nustatyto dydžio delspinigius. Tai neturi įtakos internetinės parduotuvės „zeitlos” teisei reikšti kitus reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

6. Nuosavybės teisės išsaugojimas
Užsakytos prekės lieka internetinės parduotuvės „zeitlos” nuosavybe iki visiško apmokėjimo (nuosavybės teisės išsaugojimas pagal BGB 449 straipsnį). Prieš perduodant nuosavybės teisę, prekių įkeitimas, perdavimas kaip užstatas, perdirbimas ar transformavimas be aiškaus internetinės parduotuvės „zeitlos” sutikimo neleidžiamas.

7. Garantija
1. Pirkėjo pretenzijas internetinei parduotuvei, kylančias dėl prekių defektų, reglamentuoja įstatymų nuostatos.
2. Pirkėjas įsipareigoja gavęs prekes patikrinti, ar jos neturi defektų, ir nedelsdamas informuoti internetinę parduotuvę, jei tokių defektų aptiks. Jei klientas vėliau nustato, kad prekės yra nekokybiškos, jis privalo apie tai nedelsiant informuoti internetinę parduotuvę. Jei klientas nepraneša apie defektą, laikoma, kad prekės yra patvirtintos.
3. Prekių defektais nelaikoma žala, kurią klientas padaro netinkamai arba ne pagal sutartį elgdamasis su prekėmis. Sprendžiant dėl netinkamo ir nesutartinio tvarkymo, lemiamą reikšmę turi prekių gamintojo pateikta informacija.

8. Atsakomybės apribojimas
Internetinė parduotuvė „zeitlos” atsako tik už žalą, kuri atsirado dėl didelio aplaidumo ar tyčinių veiksmų arba dėl kalto esminio sutartinio įsipareigojimo pažeidimo ir kurią sukėlė ji pati arba vienas iš jos pavaduotojų. Bet kokie kiti reikalavimai dėl žalos atlyginimo yra atmestini. Produktų atsakomybės įstatymo nuostatos lieka nepakeistos.
Be to, internetinė parduotuvė „zeitlos” neatsako už pačios internetinės parduotuvės neribotą prieinamumą, nes negali užtikrinti sklandaus ir be klaidų perduodamų duomenų perdavimo internetu, kuris yra būtinas.

9. Duomenų apsauga
Kliento perduotus duomenis internetinė parduotuvė „zeitlos” naudos tik užsakymams apdoroti. Visi duomenys laikomi griežtai konfidencialiais. Duomenys bus perduodami trečiosioms šalims (pvz., siuntų tarnyboms) tik tuo atveju, jei tai būtina užsakymui apdoroti. Užsakymų duomenys perduodami užšifruota ir apsaugota forma, tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už duomenų saugumą šių duomenų perdavimo internetu metu (pvz., dėl paslaugų teikėjo techninių klaidų) ar už trečiųjų šalių nusikalstamą prieigą prie mūsų interneto svetainėje esančių failų. Kliento prašymu perduotus kliento prisijungimo duomenis klientas turi laikyti griežtai konfidencialiais, nes mes neprisiimame jokios atsakomybės už šių duomenų naudojimą ir taikymą.

10. Copyright
Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripte und Programmierroutinen, welche Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

11. Nuorodos mūsų puslapiuose
1998 m. gegužės 12 d. sprendime 312 O 85/98 „Atsakomybė už nuorodas” Hamburgo apygardos teismas nusprendė, kad nuorodų pateikimas taip pat lemia bendrą atsakomybę už tomis nuorodomis pateikiamą medžiagą. Apygardos teismo nuomone, to galima išvengti tik aiškiai atsiribojant nuo tokio turinio. Todėl mes aiškiai atsiribojame nuo visų šiame tinklalapyje pateiktų nuorodų turinio. Šis pareiškimas galioja visoms mūsų svetainėje esančioms nuorodoms.

12. Jurisdikcijos vieta
1. Jei įstatymuose nenumatyta kitaip, jurisdikcijos vieta yra internetinės parduotuvės „zeitlos” registruota buveinė.
2. Visiems ginčams, kurie gali kilti dėl šių teisinių santykių, taikoma Vokietijos teisė. JT pardavimo teisė netaikoma.

13. Bendrųjų sąlygų galiojimas
Pateikdami užsakymą, sutinkate su bendromis internetinės parduotuvės sąlygomis, kurios galioja visą laiką. Jei kuri nors šių bendrųjų sąlygų nuostata dėl kokių nors priežasčių negalioja, likusių nuostatų galiojimui tai neturi įtakos. Žodinius susitarimus reikia patvirtinti raštu.