Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu zeitlos vertrieb & design GmbH
(ďalej len „internetový obchod zeitlos“)

1. Všeobecné
Všetky služby, ktoré poskytuje Onlineshop zeitlos pre zákazníka, sa poskytujú výlučne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok. Odlišné ustanovenia sú platné len vtedy, ak boli písomne dohodnuté medzi Onlineshop zeitlos a zákazníkom.

2. Uzatvorenie zmluvy
a) Ponuky nadčasového internetového obchodu na internete sú nezáväznou výzvou pre zákazníka na objednanie tovaru v internetovom obchode.
b) Zákazník pri objednávaní tovaru na internete podáva záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
c) Internetový obchod zeitlos je oprávnený prijať túto ponuku do 2 kalendárnych dní zaslaním potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky sa zasiela e-mailom. Ak uplynie dvojdňová lehota bez odpovede, ponuka sa považuje za odmietnutú.

3. Dodacie lehoty
Všetky položky budú dodané okamžite, ak sú dostupné na sklade, a len do vypredania zásob.
Doručenie sa uskutočňuje len v rámci Nemecka. Dodacia lehota je zvyčajne 5 pracovných dní a začína plynúť od odoslania potvrdenia objednávky. Údaj o dodacej lehote nie je záväzný, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
Ak tovar nie je k dispozícii v krátkom čase, budeme vás informovať e-mailom o predpokladanom čase dodania, ak máme vašu adresu.
Niektoré položky majú dlhší čas dodania.
V prípade oneskorenia dodávky, napr. z dôvodu vyššej moci, prerušenia dopravy a príkazov vyšších orgánov, ako aj iných udalostí, za ktoré internetový obchod zeitlos nezodpovedá, nie je možné voči internetovému obchodu zeitlos uplatniť nárok na náhradu škody.

4. Náklady na balenie a prepravu
Za doručenie v rámci Nemecka a náklady na balenie si nadčasový internetový obchod účtuje pomerný paušál vo výške EUR bez ohľadu na počet a hmotnosť položiek.
Pri objednávkach v hodnote nad EUR doručujeme v rámci Nemecka bez poštovného (s výnimkou tohto). Na žiadosť zákazníka je možné uskutočniť aj expresné doručenie. Vzniknuté dodatočné náklady znáša zákazník.

5. Ceny a platby
1. Všetky uvedené ceny sú konečné a zahŕňajú zákonnú DPH vo výške 19 %.
2. Konečné ceny nezahŕňajú náklady na balenie a prepravu.
3. Vzhľadom na neustálu aktualizáciu internetových stránok nadčasového internetového obchodu strácajú informácie o cene a stave tovaru poskytnuté v predchádzajúcom čase svoju platnosť.
4. Pre fakturáciu je rozhodujúca cena uvedená v čase predloženia ponuky zákazníka.
5. Platba za tovar sa uskutočňuje na účet. Výnimky sú platné len vtedy, ak boli písomne dohodnuté medzi nadčasovým internetovým obchodom a zákazníkom.
6. Zákazník je povinný uhradiť fakturovanú sumu do 14 dní od prevzatia tovaru.
7. Ak zákazník nesplní svoju platobnú povinnosť po uplynutí lehoty uvedenej v bode č. 6, internetový obchod si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi ďalšie poplatky za upomienky a spracovanie, ktoré z toho vyplývajú.
8. Ak je zákazník v omeškaní s platbou, internetový obchod zeitlos je oprávnený požadovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Právo internetového obchodu zeitlos na prípadné uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody tým nie je dotknuté.

6. Vyhradenie vlastníckeho práva
Objednaný tovar zostáva majetkom internetového obchodu zeitlos až do úplného zaplatenia (výhrada vlastníctva podľa § 449 BGB). Pred prevodom vlastníckeho práva nie je bez výslovného súhlasu internetového obchodu zeitlos povolené založiť, previesť ako zábezpeku, spracovať alebo transformovať tovar.

7. Záruka
1. Nároky zákazníka voči nadčasovému internetovému obchodu vyplývajúce z vady tovaru sa riadia zákonnými ustanoveniami.
2. Zákazník sa zaväzuje, že pri prevzatí tovaru skontroluje jeho prípadné vady a v prípade zistenia takýchto vád o tom bezodkladne informuje internetový obchod. Ak zákazník neskôr zistí, že tovar má vady, je povinný o tom bezodkladne po ich zistení informovať internetový obchod. Ak zákazník neoznámi vadu, tovar sa považuje za schválený.
3. Za vady tovaru sa nepovažuje poškodenie spôsobené zákazníkom nesprávnym alebo nezmluvným zaobchádzaním. Pri nesprávnom a nezmluvnom zaobchádzaní s tovarom sú rozhodujúce informácie poskytnuté výrobcom tovaru.

8. Obmedzenie zodpovednosti
Internetový obchod zeitlos je zodpovedný len za škody, ktoré sú založené na hrubej nedbanlivosti alebo úmyselnom konaní alebo na zavinenom porušení podstatnej zmluvnej povinnosti a ktoré spôsobil on sám alebo jeden z jeho zástupcov. Akékoľvek ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostávajú nedotknuté.
Okrem toho internetový obchod zeitlos nezodpovedá za neobmedzenú dostupnosť samotného internetového obchodu, pretože nemôže zaručiť plynulú a bezchybnú dátovú komunikáciu prostredníctvom internetu, ktorá je na to potrebná.

9. Ochrana údajov
Údaje odoslané zákazníkom použije internetový obchod zeitlos výlučne na spracovanie objednávok. Všetky údaje sú považované za prísne dôverné. Údaje budú odovzdané tretím stranám (napr. prepravným službám) len vtedy, ak je to nevyhnutné na spracovanie objednávky. Údaje o objednávkach sa prenášajú v zašifrovanej a zabezpečenej forme, ale nenesieme žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť údajov počas týchto prenosov cez internet (napr. v dôsledku technických chýb na strane poskytovateľa) alebo za prípadný kriminálny prístup tretích osôb k súborom na našej internetovej stránke. S prihlasovacími údajmi zákazníka, ktoré sú zákazníkovi odovzdané na jeho žiadosť, musí zákazník zaobchádzať ako s prísne dôvernými, pretože za použitie a aplikáciu týchto údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

10. Copyright
Všetky logá, obrázky a grafika tretích strán sú majetkom príslušných spoločností a podliehajú autorským právam príslušných poskytovateľov licencií. Všetky fotografie, logá, texty, správy, skripty a programové postupy uvedené na týchto stránkach, ktoré sú naším vlastným vývojom alebo boli nami pripravené, sa nesmú kopírovať ani inak používať bez nášho súhlasu. Všetky práva sú vyhradené.

11. Odkazy na našich stránkach
Krajinský súd v Hamburgu vo svojom rozsudku z 12. mája 1998 – 312 O 85/98 – „Zodpovednosť za odkazy“ rozhodol, že uvedenie odkazov vedie aj k spoluzodpovednosti za materiál ponúkaný prostredníctvom týchto odkazov. Podľa krajského súdu sa tomu dá zabrániť len výslovným dištancovaním sa od tohto obsahu. Týmto sa preto výslovne dištancujeme od všetkých obsahov všetkých odkazovaných stránok na tejto domovskej stránke. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na našej webovej stránke.

12. Miesto súdnej právomoci
1. Ak zákon nestanovuje inak, miestom príslušnosti je sídlo internetového obchodu zeitlos.
2. Na všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tohto právneho vzťahu, sa vzťahuje nemecké právo. Uplatňovanie obchodného práva OSN je vylúčené.

13. Platnosť VOP
Odoslaním objednávky akceptujete všeobecné podmienky nadčasového internetového obchodu. Ak by niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Ústne dohody si vyžadujú písomné potvrdenie.