1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?
Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?
Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?
Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri surfovaní. Robí sa to predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov. Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Telefón: 01805-003601
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je krajinský komisár pre ochranu údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len v prípade, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej lokalite

Ak po uzavretí zmluvy s nákladmi vznikne povinnosť poskytnúť nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu v prípade povolenia inkasa), tieto údaje sú potrebné na spracovanie platieb.

Platobné transakcie prostredníctvom bežných platobných prostriedkov (Visa/MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného spojenia SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa adresný riadok prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Vďaka šifrovanej komunikácii nemôžu vaše platobné údaje, ktoré nám odovzdávate, čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

3. Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Cookies

Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov spracované samostatne.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel je potrebné zhromažďovať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je preto založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu, ktorý nám zašlete. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje požadované počas registrácie je potrebné uviesť v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu, ktorý nám zašlete. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaného spracovania údajov.

Údaje zozbierané počas registrácie uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na našej webovej stránke, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Funkcia komentárov na tejto webovej stránke

Pri funkcii komentárov na tejto stránke sa okrem vášho komentára ukladajú aj údaje o tom, kedy bol komentár vytvorený, vaša e-mailová adresa a, ak nepíšete anonymne, aj vami zvolené používateľské meno.

Uloženie adresy IP
Naša funkcia komentárov ukladá IP adresy používateľov, ktorí pridávajú komentáre. Keďže komentáre na našej stránke pred ich aktiváciou nekontrolujeme, potrebujeme tieto údaje, aby sme mohli v prípade porušenia zákona, napríklad urážok alebo propagandy, zakročiť proti autorovi.

Doba uchovávania pripomienok
Komentáre a súvisiace údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a zostávajú na našej webovej stránke, kým sa komentovaný obsah úplne nevymaže alebo kým sa komentáre nemusia vymazať zo zákonných dôvodov (napr. urážlivé komentáre).

Právny základ
Komentáre sa ukladajú na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel stačí neformálne oznámenie e-mailom na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvy)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Deje sa tak na základe čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom je to potrebné na to, aby sme používateľovi umožnili používať službu alebo aby sme používateľovi vystavili faktúru.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatváraní zmluvy pre internetové obchody, obchodníkov a odosielanie tovaru

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti so spracovaním zmluvy, napríklad spoločnostiam povereným dodaním tovaru alebo úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platieb. K ďalšiemu prenosu údajov nedochádza alebo len vtedy, ak ste s tým výslovne súhlasili. Vaše údaje sa bez vášho výslovného súhlasu neposkytujú tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na spracovanie zmluvy, napríklad úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

Žiadny ďalší prenos údajov sa neuskutoční alebo sa uskutoční len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia IP
Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov
Zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Nastaví sa súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej lokality: Deaktivácia služby Google Analytics. Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov o objednávkach
So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics
Táto webová stránka používa funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v bode „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.