1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som finns under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om ämnet dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i följande dataskyddsdeklaration. Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om invändningsalternativen i denna dataskyddsdeklaration.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Telefon: 01805-003601
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av dataskyddslagen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddskommissionären i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det efter ingåendet av ett avtal med kostnader finns en skyldighet att tillhandahålla oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer vid autogiromedgivande), krävs dessa uppgifter för behandlingen av betalningar.

Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmedlen (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, en rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumskyldigheten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts är härmed förbjuden. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”session cookies”. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din terminalenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret baseras därför uteslutande på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta ändamål är en informell kommunikation via e-post till oss tillräcklig. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter som anges för detta ändamål endast för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

För viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

Behandlingen av de uppgifter som anges vid registreringen baseras på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten i den databehandling som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som samlas in under registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och raderas sedan. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Kommentarfunktion på denna webbplats

För kommentarsfunktionen på denna sida lagras, förutom din kommentar, uppgifter om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adress
Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på vår webbplats innan de aktiveras, behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av lagöverträdelser som förolämpningar eller propaganda.

Lagringstid för kommentarerna
Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund
Lagringen av kommentarer baseras på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten hos den databehandling som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som de är nödvändiga för att upprätta, innehåll eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta sker på grundval av artikel 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om användningen av våra webbsidor (användningsdata) endast i den mån detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Dataöverföring vid ingående av avtal för onlinebutiker, handlare och avsändande av varor

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet, t.ex. till de företag som ansvarar för leveransen av varorna eller det kreditinstitut som har i uppdrag att hantera betalningen. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, till exempel för reklamändamål.

Grunden för databehandling är artikel 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

Dataöverföring vid ingående av ett avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet, t.ex. till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att hantera betalningar.

Någon ytterligare överföring av uppgifter kommer inte att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, till exempel för reklamändamål.

Grunden för databehandling är artikel 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras på grundval av artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

IP-anonymisering
Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Browser Plugin
Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra insamling av de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in, vilket kommer att förhindra insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av orderdata
Vi har ingått ett avtal med Google om behandling av orderdata och uppfyller de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics
Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen för besökare på webbplatsen. Dessa data kommer från intressebaserad reklam från Google samt besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en viss person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics enligt vad som visas i punkten ”Invändning mot datainsamling”.