Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu zeitlos vertrieb & design GmbH
(dále jen „internetový obchod zeitlos“)

1. Obecné
Veškeré služby poskytované Onlineshopem zeitlos pro zákazníka se poskytují výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Odchylná ustanovení jsou platná pouze v případě, že byla písemně dohodnuta mezi Onlineshop zeitlos a zákazníkem.

2. Uzavření smlouvy
a) Nabídky nadčasového internetového obchodu na internetu jsou nezávaznou výzvou zákazníkovi k objednání zboží v internetovém obchodě.
b) Při objednávání zboží na internetu činí zákazník závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.
c) Internetový obchod zeitlos je oprávněn přijmout tuto nabídku do 2 kalendářních dnů zasláním potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá e-mailem. Pokud uplyne dvoudenní lhůta bez odpovědi, považuje se nabídka za odmítnutou.

3. Dodací lhůty
Všechny položky budou dodány okamžitě, pokud jsou dostupné skladem, a pouze do vyprodání zásob.
Dodání se provádí pouze v rámci Německa. Dodací lhůta je obvykle 5 pracovních dnů a začíná běžet odesláním potvrzení objednávky. Údaj o dodací lhůtě je nezávazný, pokud není písemně dohodnut opak.
Pokud není zboží k dispozici v krátkém termínu, budeme vás informovat e-mailem o předpokládané době dodání, pokud máme vaši adresu.
Některé položky mají delší dodací lhůtu.
V případě zpoždění dodávky, např. v důsledku vyšší moci, přerušení dopravy a příkazů vyšších orgánů, jakož i jiných událostí, za které internetový obchod zeitlos nenese odpovědnost, nelze vůči internetovému obchodu zeitlos uplatňovat žádné nároky na náhradu škody.

4. Náklady na balení a přepravu
Za doručení v rámci Německa a balné si nadčasový internetový obchod účtuje poměrnou paušální částku ve výši EUR bez ohledu na počet a hmotnost položek.
U objednávek v hodnotě nad EUR doručujeme v rámci Německa bez přepravních nákladů (s výjimkou této hodnoty). Na přání zákazníka je možné provést také expresní doručení. Další náklady, které v tomto případě vzniknou, hradí zákazník.

5. Ceny a platby
1. Všechny uvedené ceny jsou konečné a zahrnují zákonnou DPH ve výši 19 %.
2. Konečné ceny nezahrnují náklady na balení a dopravu.
3. Vzhledem k neustálé aktualizaci internetových stránek nadčasového internetového obchodu , ztrácí informace poskytnuté v dřívějším okamžiku, pokud jde o cenu a stav zboží, svou platnost.
4. Pro fakturaci je rozhodující cena uvedená v okamžiku podání nabídky zákazníka.
5. Platba za zboží se provádí na účet. Výjimky jsou platné pouze tehdy, pokud byly písemně dohodnuty mezi nadčasovým internetovým obchodem a zákazníkem.
6. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do 14 dnů od převzetí zboží.
7. Pokud zákazník nesplní svou platební povinnost po uplynutí lhůty uvedené v č. 6, vyhrazuje si internetový obchod nadčasové právo účtovat zákazníkovi další poplatky za upomínky a zpracování, které z toho vyplývají.
8. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, je internetový obchod zeitlos oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. Právo internetového obchodu zeitlos na případné uplatnění dalších nároků na náhradu škody tím není dotčeno.

6. Vyhrazení vlastnického práva
Objednané zboží zůstává majetkem internetového obchodu zeitlos až do úplného zaplacení (výhrada vlastnictví podle § 449 BGB). Před převodem vlastnického práva není bez výslovného souhlasu internetového obchodu zeitlos povoleno zastavení, zajišťovací převod, zpracování nebo přeměna zboží.

7. Záruka
1. Nároky zákazníka vůči internetovému obchodu nadčasové, které vyplývají z vady zboží, se řídí zákonnými ustanoveními.
2. Zákazník se zavazuje při převzetí zboží zkontrolovat, zda nemá vady, a v případě jejich zjištění neprodleně informovat internetový obchod. Zjistí-li zákazník později, že zboží má vady, je povinen o tom neprodleně po jejich zjištění informovat internetový obchod. Pokud zákazník vadu neoznámí, má se za to, že zboží bylo schváleno.
3. Za vady zboží se nepovažuje poškození způsobené zákazníkem nesprávným nebo nesmluvním zacházením. Pro nesprávné a nesmluvní zacházení se zbožím jsou rozhodující informace poskytnuté výrobcem zboží.

8. Omezení odpovědnosti
Internetový obchod zeitlos je odpovědný pouze za škody, které vznikly v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti a které způsobil on sám nebo některý z jeho zástupců. Jakékoli další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčena.
Internetový obchod zeitlos dále neodpovídá za neomezenou dostupnost samotného internetového obchodu, protože nemůže zaručit plynulou a bezchybnou datovou komunikaci prostřednictvím internetu, která je k tomu nezbytná.

9. Ochrana údajů
Údaje předané zákazníkem použije internetový obchod zeitlos výhradně ke zpracování objednávek. Všechny údaje jsou považovány za přísně důvěrné. Údaje budou předávány třetím stranám (např. přepravním službám) pouze v případě, že to bude nezbytné pro zpracování objednávky. Údaje o objednávkách jsou přenášeny v zašifrované a zabezpečené formě, ale nepřebíráme žádnou odpovědnost za bezpečnost dat při těchto přenosech přes internet (např. v důsledku technických chyb na straně poskytovatele) nebo za případný kriminální přístup třetích osob k souborům na našich internetových stránkách. S přihlašovacími údaji zákazníka předanými na jeho žádost musí zákazník nakládat jako s přísně důvěrnými, protože za použití a aplikaci těchto údajů nepřebíráme žádnou odpovědnost.

10. Copyright
Všechna loga, obrázky a grafika třetích stran jsou majetkem příslušných společností a podléhají autorským právům příslušných poskytovatelů licencí. Veškeré fotografie, loga, texty, zprávy, skripty a programovací postupy uvedené na těchto stránkách, které jsou naším vlastním vývojem nebo byly námi připraveny, nesmí být bez našeho souhlasu kopírovány ani jinak používány. Všechna práva jsou vyhrazena.

11. Odkazy na našich stránkách
V rozsudku ze dne 12. května 1998 – 312 O 85/98 – „Odpovědnost za odkazy“ rozhodl Zemský soud v Hamburku, že uvádění odkazů vede také ke spoluodpovědnosti za materiál nabízený prostřednictvím těchto odkazů. Tomu lze podle krajského soudu zabránit pouze výslovným distancováním se od tohoto obsahu. Proto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek na této domovské stránce. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na našich webových stránkách.

12. Místo soudní příslušnosti
1. Pokud zákon nestanoví jinak, je místem soudní příslušnosti sídlo internetového obchodu zeitlos.
2. Na všechny spory, které mohou vzniknout z tohoto právního vztahu, se vztahuje německé právo. Použití prodejního práva OSN je vyloučeno.

13. Platnost všeobecných obchodních podmínek
Odesláním objednávky přijímáte všeobecné podmínky nadčasového internetového obchodu. Pokud by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Ústní dohody vyžadují písemné potvrzení.