Algemene voorwaarden van de Online Shop zeitlos vertrieb & design GmbH
(hierna “online shop zeitlos” genoemd)

1. Algemeen
Alle diensten van de Onlineshop zeitlos voor de klant worden uitsluitend geleverd op basis van de volgende Algemene Voorwaarden. Afwijkende regelingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Onlineshop zeitlos en de klant zijn overeengekomen.

2. Sluiting van het contract
a) De aanbiedingen van de online shop zeitlos op het internet zijn een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen in de online shop te bestellen.
b) De klant doet een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten wanneer hij goederen op internet bestelt.
c) De online shop zeitlos heeft het recht om dit aanbod binnen 2 kalenderdagen te aanvaarden door het versturen van een orderbevestiging. De orderbevestiging wordt per e-mail verzonden. Verstrijkt de termijn van 2 dagen zonder antwoord, dan geldt het aanbod als verworpen.

3. Levertijden
Alle artikelen worden onmiddellijk geleverd, indien voorradig en alleen zolang de voorraad strekt.
Levering vindt alleen plaats binnen Duitsland. De levertijd bedraagt doorgaans 5 werkdagen en begint met de verzending van de orderbevestiging. De opgave van de levertijd is niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Als een artikel op korte termijn niet leverbaar is, informeren wij u per e-mail over de verwachte levertijd, mits wij uw adres hebben.
Sommige artikelen hebben een langere levertijd.
Bij vertragingen in de levering, bijv. door overmacht, verkeersstoringen en bevelen van hogere instanties en andere gebeurtenissen waarvoor de online shop zeitlos niet verantwoordelijk is, kan geen schadevergoeding worden geëist van de online shop zeitlos.

4. Verpakkings- en verzendkosten
Voor de levering binnen Duitsland en de verpakkingskosten berekent de online shop zeitlos een pro rata forfaitair bedrag van EUR, ongeacht het aantal en het gewicht van de artikelen.
Voor bestellingen met een orderwaarde boven EUR leveren wij gratis binnen Duitsland (uitgezonderd hiervan). Op verzoek van de klant zijn ook expresleveringen mogelijk. De klant draagt de bijkomende kosten.

5. Prijzen en betaling
1. Alle vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief de wettelijke BTW van momenteel 19 %.
2. De definitieve prijzen zijn exclusief de kosten voor verpakking en verzending.
3. Doordat de internetpagina’s van de online shop zeitlos voortdurend worden bijgewerkt, verliest de op een eerder tijdstip verstrekte informatie over de prijs en de toestand van de goederen haar geldigheid.
4. De bij de indiening van de offerte van de klant vermelde prijs is bepalend voor de facturering.
5. De betaling van de goederen geschiedt op rekening. Uitzonderingen zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de webwinkelier en de klant.
6. De klant is verplicht het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te betalen.
7. Indien de klant na het verstrijken van de in nr. 6 genoemde termijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt de Online Shop zeitlos zich het recht voor de klant extra herinnerings- en verwerkingskosten in rekening te brengen die hieruit voortvloeien.
8. Indien de klant een betalingsachterstand heeft, is de online shop zeitlos gerechtigd om vertragingsrente tegen het wettelijk voorgeschreven tarief te eisen. Het recht van de online shop zeitlos om eventueel verdere schadeclaims in te dienen blijft hierdoor onaangetast.

6. Eigendomsvoorbehoud
De bestelde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van de online shop zeitlos (eigendomsvoorbehoud volgens § 449 BGB). Voorafgaande eigendomsoverdracht, verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking of transformatie van de goederen is zonder uitdrukkelijke toestemming van de online shop zeitlos niet toegestaan.

7. Garantie
1. Op de vorderingen van de klant tegen de online shop zeitlos die voortvloeien uit een gebrek aan de goederen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
2. De klant verbindt zich ertoe de goederen bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken en de online shop onmiddellijk te informeren indien dergelijke gebreken worden vastgesteld. Indien de klant later ontdekt dat de goederen gebreken vertonen, is hij verplicht de online shop onmiddellijk na ontdekking hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant een gebrek niet meldt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
3. Gebreken aan de goederen omvatten geen schade die door de klant is veroorzaakt door een onjuiste of niet-contractuele behandeling. Voor onjuiste en niet-contractuele behandeling is de door de fabrikant van de goederen verstrekte informatie doorslaggevend.

8. Beperking van de aansprakelijkheid
De online shop zeitlos is alleen aansprakelijk voor schade die is gebaseerd op grove nalatigheid of opzet of op opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting en die werd veroorzaakt door zichzelf of een van zijn plaatsvervangers. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onverlet.
Bovendien is de online shop zeitlos niet aansprakelijk voor de onbeperkte beschikbaarheid van de online shop zelf, omdat zij de daarvoor vereiste vlotte en foutloze datacommunicatie via het internet niet kan garanderen.

9. Gegevensbescherming
De door de klant doorgegeven gegevens worden door de online shop zeitlos uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de bestellingen. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden alleen aan derden (bijv. verzenddiensten) doorgegeven als dit voor de afhandeling van de bestelling noodzakelijk is. De bestelgegevens worden gecodeerd en beveiligd overgedragen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de veiligheid van de gegevens bij deze overdrachten via het internet (bijv. door technische fouten van de provider) of voor eventuele criminele toegang van derden tot bestanden op onze website. Inloggegevens van klanten die op verzoek van de klant worden doorgegeven, moeten door de klant als strikt vertrouwelijk worden behandeld, aangezien wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik en de toepassing van deze gegevens.

10. Copyright
Alle logo’s, afbeeldingen en grafieken van derden zijn eigendom van de respectieve bedrijven en vallen onder het auteursrecht van de respectieve licentiegevers. Alle foto’s, logo’s, teksten, rapporten, scripts en programmeringsroutines op deze pagina’s, die onze eigen ontwikkelingen zijn of door ons zijn opgesteld, mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

11. Links op onze pagina’s
Het Landgericht Hamburg heeft in zijn arrest van 12 mei 1998 – 312 O 85/98 – “Aansprakelijkheid voor links” geoordeeld dat het opnemen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Volgens de arrondissementsrechtbank kan dit alleen worden voorkomen door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s op deze homepage. Deze verklaring geldt voor alle links op onze website.

12. Plaats van jurisdictie
1. Tenzij de wet anders bepaalt, is de plaats van bevoegdheid de zetel van de online shop zeitlos.
2. Het Duitse recht is van toepassing op alle geschillen die uit deze rechtsverhouding kunnen voortvloeien. De toepassing van het UN-kooprecht is uitgesloten.

13. Geldigheid van de AV
Door het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden van de online shop zeitlos aanvaard. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, om welke reden dan ook, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Mondelinge afspraken vereisen een schriftelijke bevestiging.