Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego zeitlos vertrieb & design GmbH
(zwanym dalej sklepem internetowym zeitlos)

1. Ogólne
Wszystkie usługi świadczone przez Onlineshop zeitlos na rzecz klienta są realizowane wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych. Odmienne regulacje obowiązują tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy Onlineshop zeitlos a klientem.

2. Zawarcie umowy
a) Oferty sklepu internetowego ponadczasowe w Internecie są niewiążącym zaproszeniem dla klienta do zamówienia towaru w sklepie internetowym.
b) Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna przy zamówieniu towaru w Internecie.
c) Sklep internetowy zeitlos jest uprawniony do przyjęcia tej oferty w ciągu 2 dni kalendarzowych poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, ofertę uważa się za odrzuconą.

3. Czas dostawy
Wszystkie przedmioty zostaną dostarczone natychmiast, jeśli będą dostępne z magazynu i tylko do wyczerpania zapasów.
Dostawa jest realizowana tylko na terenie Niemiec. Czas dostawy wynosi z reguły 5 dni roboczych i rozpoczyna się od wysłania potwierdzenia zamówienia. Podanie czasu dostawy jest niewiążące, chyba że istnieje pisemne porozumienie o odmiennej treści.
Jeśli przedmiot nie jest dostępny w krótkim czasie, poinformujemy Cię e-mailem o przewidywanym czasie dostawy, pod warunkiem, że mamy Twój adres.
Niektóre przedmioty mają dłuższy czas dostawy.
W przypadku opóźnień w dostawie, spowodowanych np. siłą wyższą, zakłóceniami w ruchu drogowym oraz nakazami władz wyższych, jak również innymi zdarzeniami, za które sklep internetowy zeitlos nie ponosi odpowiedzialności, nie ma możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec sklepu internetowego zeitlos.

4. Koszty opakowania i wysyłki
Za dostawę na terenie Niemiec i koszty opakowania sklep internetowy zeitlos pobiera proporcjonalną stawkę ryczałtową w wysokości EUR, niezależnie od liczby i wagi przedmiotów.
W przypadku zamówień o wartości powyżej EUR dostarczamy bezpłatnie koszty wysyłki na terenie Niemiec (z wyłączeniem tego). Na życzenie klienta możliwe są również dostawy ekspresowe. Klient ponosi dodatkowe koszty z tym związane.

5. Ceny i płatności
1. Wszystkie podane ceny są cenami ostatecznymi, które zawierają ustawowy podatek VAT wynoszący obecnie 19 %.
2. Ceny końcowe nie zawierają kosztów opakowania i wysyłki.
3. W związku z ciągłą aktualizacją stron internetowych sklepu internetowego zeitlos , informacje podane we wcześniejszym momencie odnośnie ceny i stanu towaru tracą swoją ważność.
4. Decydujące znaczenie dla fakturowania ma cena podana w momencie składania oferty przez klienta.
5. Zapłata za towar następuje na konto. Wyjątki obowiązują tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy sklepem internetowym Bezczas i klientem.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z faktury w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
7. Jeżeli po upływie terminu wskazanego w punkcie nr 6 Klient nie wywiązał się z obowiązku zapłaty, Sklep internetowy zeitlos zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami upomnienia i obsługi wynikającymi z tego tytułu.
8. Jeżeli klient zalega z płatnością, sklep internetowy zeitlos jest uprawniony do żądania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej prawem. Nie narusza to prawa sklepu internetowego zeitlos do ewentualnego dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

6. Zachowanie tytułu
Zamówiony towar pozostaje własnością sklepu internetowego zeitlos do momentu dokonania pełnej zapłaty (zastrzeżenie własności zgodnie z § 449 BGB). Wcześniejsze przeniesienie własności, zastawienie, przeniesienie w drodze zabezpieczenia, przetwarzanie lub przekształcanie towaru jest niedozwolone bez wyraźnej zgody sklepu internetowego zeitlos.

7. Gwarancja
1. Roszczenia klienta wobec sklepu internetowego zeitlos wynikające z wady towaru podlegają przepisom ustawowym.
2. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia towaru przy odbiorze pod kątem ewentualnych wad i do niezwłocznego poinformowania sklepu internetowego w przypadku stwierdzenia takich wad. Jeżeli klient stwierdzi w późniejszym czasie, że towar jest wadliwy, jest zobowiązany do poinformowania o tym sklepu internetowego niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Jeżeli klient nie zgłosi wady, towar uznaje się za zaakceptowany.
3. Wady towaru nie obejmują szkód spowodowanych przez klienta poprzez niewłaściwe lub niezgodne z umową obchodzenie się z nim. O niewłaściwym i bezumownym obchodzeniu się z towarem decydują informacje podane przez producenta towaru.

8. Ograniczenie odpowiedzialności
Sklep internetowy zeitlos odpowiada wyłącznie za szkody, które wynikają z rażąco niedbałego lub umyślnego działania lub z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych i zostały spowodowane przez niego samego lub jednego z jego pomocników. Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
Ponadto sklep internetowy zeitlos nie ponosi odpowiedzialności za nieograniczoną dostępność samego sklepu internetowego, ponieważ nie może zagwarantować wymaganej do tego płynnej i bezbłędnej transmisji danych przez Internet.

9. Ochrona danych
Dane przekazane przez klienta będą wykorzystywane przez sklep internetowy zeitlos wyłącznie do realizacji zamówień. Wszystkie dane traktowane są jako ściśle poufne. Dane będą przekazywane osobom trzecim (np. firmom spedycyjnym) tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia. Dane dotyczące zamówień są przekazywane w formie zaszyfrowanej i zabezpieczonej, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych podczas tych transmisji przez Internet (np. z powodu błędów technicznych dostawcy) lub za nieuprawniony dostęp osób trzecich do plików na naszej stronie internetowej. Przekazane na życzenie klienta dane logowania klienta muszą być traktowane przez klienta jako ściśle poufne, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie i zastosowanie tych danych.

10. Copyright
Wszystkie loga, obrazy i grafiki osób trzecich są własnością odpowiednich firm i podlegają prawom autorskim odpowiednich licencjodawców. Wszystkie zdjęcia, loga, teksty, raporty, skrypty i procedury programistyczne przedstawione na tych stronach, które są naszym własnym opracowaniem lub zostały przez nas przygotowane, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób bez naszej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11. Linki na naszych stronach
W wyroku z dnia 12 maja 1998 r. – 312 O 85/98 – „Odpowiedzialność za linki” Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że zamieszczenie linków prowadzi również do współodpowiedzialności za materiały oferowane za ich pośrednictwem. Według Sądu Krajowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki na tej stronie. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków na naszej stronie internetowej.

12. Miejsce jurysdykcji
1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, miejscem jurysdykcji jest siedziba sklepu internetowego zeitlos.
2. Do wszystkich sporów, które mogą wynikać z tego stosunku prawnego, stosuje się prawo niemieckie. Zastosowanie prawa sprzedaży ONZ jest wykluczone.

13. Ważność GTC
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sklepu internetowego zeitlos. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest z jakiegokolwiek powodu nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Uzgodnienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia.